Vedtægter

Vedtægter for ASOM-Net

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ASOM-Net og foreningens hjemsted er Vejen Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at drive – eller indgå aftaler om drift af – platforme for tv og bredbånd samt øvrige relevante tekniske og administrative ydelser til gavn for medlemsforeningerne.

§ 3 Medlemsforeninger

 1. Ethvert brugerejet antenneanlæg, der ønsker at aftage produkter/ydelser fra ASOM-Nets produktportefølje, kan søge optagelse i ASOM-Net som medlemsforening.
 2. Der udarbejdes en hovedaftale med den enkelte medlemsforening, der skal godkendes af bestyrelsen inden optagelse.

§ 4 Økonomi

De tilsluttede medlemsforeninger opkræves betaling for ASOM-Nets drift og vedligeholdelse. Betalingen fastsættes ud fra de ydelser den enkelte medlemsforening aftager.

§ 5 Repræsentantskab, bestyrelse og udvalg

 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
 2. Hver medlemsforening kan udpege op til tre repræsentanter, der enten er medlem af medlemsforeningen eller er ansat i medlemsforeningen, til at deltage på repræsentantskabsmøderne.
 3. Hver medlemsforening tildeles et forholdsmæssigt antal stemmer i repræsentantskabet ud fra
  medlemsforeningens samlede medlemstal (slutbrugere) pr. den seneste 1. januar.

  • Der tildeles hver medlemsforening én stemme for hver påbegyndt 1.000 slutbrugere. En medlemsforening kan højst tildeles 4 stemmer. Medlemsforeningernes deltagere på repræsentantskabsmødet kan alene afgive stemme på vegne af egen medlemsforening. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
   • Antallet af en medlemsforenings slutbrugere opgøres på følgende måde:
  • Såfremt en medlemsforening både aftager tv-kanaler og bredbånd via ASOM-Net, opgøres antallet af slutbrugere, som det samlede antal medlemmer i medlemsforeningen.
  • Såfremt en medlemsforening kun aftager tv-kanaler via ASOM-Net, opgøres antallet af slutbrugere, som det antal medlemmer, der aftager tv-kanaler fra medlemsforeningen.
  • Såfremt en medlemsforening kun aftager bredbånd via ASOM-Net, opgøres antallet af slutbrugere, som det antal medlemmer, der aftager bredbånd fra medlemsforeningen.
  • Såfremt en medlemsforening hverken aftager tv-kanaler eller bredbånd via ASOM-Net, tildeles der ikke medlemsforeningen stemmeret, og dennes repræsentant(er) kan ikke vælges til bestyrelsen, men har taleret på repræsentantskabsmøderne.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på repræsentantskabsmødet af medlemsforeningerne. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Suppleanter vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.
 5. Valgbar til bestyrelsen og til bestyrelsessuppleant er medlemmer udpeget af medlemsforeningerne.
 6. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet der i lige år afgår 3 personer og i ulige år 4.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
 8. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder 1. suppleant, derefter 2. suppleant i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode, jf. ovenfor.
 9. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen imellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder budgetlægning, regnskabsaflæggelse, prisfastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.
 11. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en direktør. Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne mellem bestyrelsen og direktøren og fastsætter stillingsbeskrivelse for denne. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren
  kan ansættes af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættelse af ledende medarbejdere af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren.
 12. Bestyrelsen skal med passende mellemrum vurdere, om foreningens daglige administration og drift sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning.
 13. Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af foreningens virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, lovgivning og foreningens vedtægter.
 14. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmerne har tillige direktør og en sekretær adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for medlemsforeningerne samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.
 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.
 16. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.
 17. Der udarbejdes et referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af formanden eller, i dennes fravær, næstformanden. Referatet skal gøres tilgængelig for medlemsforeningerne senest 4 uger efter mødets afholdelse.
 18. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter om et udvalg skal være permanent eller ad hoc.
 19. Hvis et medlem af repræsentantskabet eller ASOM-Nets bestyrelse ikke længere er udpeget af medlemsforeningen, udtræder vedkommende samtidig af ASOM-Nets repræsentantskab og bestyrelse. Det samme gør sig gældende i tilfælde af, at medlemsforeningen ophører med at være medlem af ASOM-net. § 5, stk. 8 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til den vakante post i bestyrelsen.

 

§ 5a Overgangsbestemmelse (vedr. §5, stk. 6)

Første år – på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2019 – vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Herefter er § 5, stk. 6 gældende.

 

§ 6 Repræsentantskabsmøde

 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i april måned og indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse sker via mail til medlemsforeningerne.
 2. Forslag der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest 1. marts og udsendes til medlemsforeningerne med indkaldesen til repræsentantskabsmødet.
 3. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
   • a) Valg af referent
   • b) Valg af stemmetællere
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Orientering om budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor for et år
  9. Eventuelt.
 4. På et repræsentantskabsmøde kan beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil. Beslutninger og valg på repræsentantskabsmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget forslag til ændringer af vedtægter og ophør af ASOM-Net, jf. § 6 stk. 6. Hvis en deltager på repræsentantskabsmødet forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Bortset herfra træffer dirigenten afgørelse om afstemningsformen.
 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, – når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 20 % af det samlede mulige stemmetal hos medlemsforeningerne er indsamlet, og der skriftligt er anmodet om at få et angivet
  emne behandlet. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen herom.
 6. Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer hos medlemsforeningerne er repræsenteret på repræsentantskabsmødet, og desuden, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 7. Er 2/3 af de mulige stemmer hos medlemsforeningerne ikke repræsenteret på repræsentantskabsmødet, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen med de i §6 stk. 5 fastsatte frister til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemsforeninger og stemmer.
 8. I en protokol optages et referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for repræsentantskabet samt medlemsforeningerne senest 6 uger efter mødets afholdelse.

§ 7 Regnskab og revision

 1. Der føres løbende drifts- og anlægsregnskab for ASOM-Nets virksomhed. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 2. Revisionen skal foretages af en registreret/statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indstiller til valg på repræsentantskabsmødet, en registreret/statsautoriseret revisor. Revisor og bestyrelse kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 3. Den daglige bogføring tilrettelægges så regnskabet udviser driftsresultat og balanceposter henført til i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Evt. specifikationer skal fremgå at et specifikationshæfte.

§ 8 Tegning og hæftelse

 1. ASOM-Net forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg, leasing og pantsætning ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren, hvis en sådan er ansat.
 2. ASOM-Net hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de tilsluttede medlemsforeninger, disses bestyrelser eller ASOM-Nets bestyrelse nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod ASOM-Net fra tilsluttede medlemsforeninger kan ikke rejses, uanset om kravet hidrører fra skade på de tilsluttede antenneanlægs aktiver eller fra den virksomhed, der distribueres eller formidles via ASOM-Nets anlæg.
 3. Hvis en medlemsforening efter påkrav ikke indbetaler en påhvilende forpligtelse, kan der pålægges restancegebyr, og bestyrelsen kan overgive sagen til retslig inddrivelse, ligesom bestemmelsen i § 11 om eksklusion kan bringes i anvendelse.

§ 9 Ophør af ASOM-Net

Forslag om ophør af ASOM-Net behandles som beskrevet i § 6, stk. 6. Repræsentantskabet træffer bestemmelse om ASOM-Nets formue ved ophør.

§ 10 Udmeldelse af ASOM-Net

Udmeldelse af ASOM-Net kan ske i overensstemmelse med den mellem ASOM-Net og den tilsluttede medlemsforening indgåede hovedaftale. I en overgangsperiode indtil der foreligger hovedaftaler, kan udmeldelse ske tidligst til 31/12-2019.

§ 11 Eksklusion af ASOM-Net

Hvis en medlemsforening ikke kan/vil overholde de forpligtelser, der er pålagt den pågældende medlemsforening, eller der ikke ved mindelig overenskomst kan opnås aftale om overholdelse, kan bestyrelsen indstille til repræsentantskabet, at medlemsforeningen ekskluderes. Beslutning om eksklusion træffes af repræsentantskabet med almindeligt stemmeflertal.

Vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i ASOM-Net

 

Vejen, den 19. november, 2018

 

Steen R. Mortensen
Bestyrelsesformand

 

Erik Wagner
Dirigent

 

Gunnar Jessen

Tage Majgaard

Mogens Andersen

Lauritz Borch Nielsen

Bill Hussmann

Kurt Larsen

Mads Skuldbøl Nielsen

Carsten M. Karlsen

Jens Christian Lybecker