Vedtægter

Vedtægter for ASOM-Net

§ 1 Navn

 1. Foreningens navn er ASOM-Net.

§ 2 Hjemsted

 1. Foreningens hjemsted er Vejen Kommune

§ 3 Formål

A – Foreningens formål er:

 1. Gennem kollektive forhandlinger at opnå bedst mulige vilkår for levering og afregning af de ønskede løsninger, for medlemsforeningerne og disses slutbrugere.
 2. At skabe fælles struktur(er) for at sikre konkurrencen og for, at den teknologiske udvikling kommer til at arbejde til fordel for medlemmerne.

B – ASOM-Net søger sit formål realiseret ved:

 1. At etablere og drive en/flere hovedstationer og en internetplatform til forsyning af antenneanlæg, der er medlemmer af ASOM-Net.
 2. At udbyde tjenester, der naturligt kan distribueres over et antenneanlæg, som de enkelte anlæg ønsker, herunder en- og tovejskommunikation.
 3. Eventuelt at tilslutte sig, eller eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

§ 4 Medlemmer

 1. Ethvert brugerejet antenneanlæg kan søge optagelse i ASOM-Net som medlemsforening. Der kan optages nye antenneanlæg som medlemsforeninger, efter bestyrelsens godkendelse.
 2. Optagelse kan ske ved ønske om at gøre brug af en eller flere produkter, ud fra den samlede produktportefølje som ASOM-Net tilbyder.
 3. Teknisk kan medlemsforeninger i ASOM-Net være tilkoblet ASOM-Net’s hovedstation (er) og internetplatform på forskellig måde. Ved optagelse som medlemsforening i ASOM-Net udarbejdes en kontrakt, som indeholder de nærmere vilkår for optagelsen.

§ 5 Kontingent og betaling

 1. Der opkræves et årligt kontingent til dækning af ASOM-Nets drift og vedligeholdelse. Kontingentet fastsættes forskelligt for de enkelte medlemsforeninger ud fra antallet og sammensætningen af de produkter, som den enkelte medlemsforening gør brug af. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.
 2. Radio- og TV betalingskanaler samt andre rettighedsmæssige vederlag – bortset fra de under pkt. 3. nævnte, afregnes til udbyderen af ASOM-Net.
 3. Ophavsretlige vederlag (COPY-DAN og KODA afgift) betales af de enkelte medlemsforeninger. Det er endvidere de enkelte medlemsforeninger, der indberetter oplysninger til relevante repræsentanter for ophavsrethaverne (COPY-DAN og KODA).
 4. Anvendelse af ASOM-Net’s Internetplatform opkræves direkte hos internetslutbrugerne af ASOM-Net på den enkelte medlemsforenings vegne.

§ 6 Økonomi

 1. Ved optagelse som medlemsforening i ASOM-Net efter den 1.1. 2013 betales en fast tilslutningsafgift. Hertil afregnes medlemsforeningen for medgået tid hvor ASOM-Net skal tildele ressourcer. Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
 2. Nødvendige omkostninger til etablering af en forbindelse mellem foreningen og ASOM-Net’s hovedstation(er) afholdes af den pågældende medlemsforening. Det samme gør sig gældende for omkostningerne til etablering af nødvendigt udstyr i den enkelte medlemsforenings hovedstation.
 3. Hvis en medlemsforening ønsker at få udstyr, Radio-TV kanaler eller andre services, som ikke er indeholdt i ASOM-Net’s samlede produktportefølje, eller de pågældende ønsker belaster økonomien udover det, der er budgetteret og vedtaget i Bestyrelsen, skal medlemsforeningen indgå en aftale med bestyrelsen om betaling af disse.
 4. Bestyrelsen kan beslutte, at en medlemsforening, i tilfælde hvor ASOM-Net har haft uforholdsmæssigt store og direkte udgifter i sit samarbejde med den pågældende medlemsforening, f.eks. til eksterne leverandører, skal udrede disse udgifter udover kontingentet. I sådanne tilfælde skal ASOM-Net dog uden ophold varsle sådanne udgifter overfor den pågældende medlemsforening og søge at træffe aftaler om betaling/fordeling af udgifterne.
 5. Nye medlemsforeninger vil, ved optagelse i ASOM-Net blive pålignet et beløb til dækning af de administrative omkostninger som direkte kan henføres til indtræden i foreningen + en tilslutningsafgift jf. pkt. 1.
 6. Fra 1.1.2013 henføres/omlægges ASOM-Net’s egenkapital pr. 31.12.2012 som et driftslån stillet til rådighed af de 7 stiftende medlemsforeninger. Driftslånet kan, i den udstrækning likviditeten tillader det, nedskrives i takt med at de stiftende medlemsforeninger pålægges drifts- og anlægsandele. Ved udmeldelse af ASOM-Net udbetales den udmeldte medlemsforenings restdriftslån.

§ 7 Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og diverse udvalg

 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
 2. Repræsentantskabet består af 3 personer fra hver medlemsforening. Navnene på repræsentantskabsmedlemmer skal registreres ved ASOM-Net.
  I tilfælde af et repræsentantskabsmedlems forfald ved et repræsentantskabsmøde kan medlemsforeningen vælge at sende en suppleant.
 3. Hver medlemsforening tildeles et forholdsmæssigt antal stemmer i repræsentantskabet, ud fra medlemsforeningens samlede medlemstal pr. den seneste 1. januar. Der tildeles hver medlemsforening én stemme for hver påbegyndt 1.000 slutbrugere. En enkelt medlemsforening kan højst tildeles 4 stemmer.
  Definitionen af begrebet slutbruger:
  · Såfremt en medlemsforening modtager Radio-TV kanaler og relaterede produkter via ASOM-Net udgøres antallet af slutbrugere i relation til pkt. 5, det samlede medlemstal i medlemsforeningen.
  · Såfremt en medlemsforening alene aftager Internetydelser via ASOM-Net udgøres antallet af slutbrugere i relation til pkt. 5, det aktuelle antal abonnenter på Internet.
  · Såfremt en medlemsforening aftager både internetydelser og Radio-TV kanaler og relaterede produkter fra ASOM-Net udgøres antallet af slutbrugere i relation til pkt. 5, det samlede medlemstal i foreningen.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 personer, der vælges af repræsentantskabet jf. § 8 stk. 5. Der vælges dertil 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgbarhed til bestyrelsen og til bestyrelses-suppleant forudsætter medlemskab af repræsentantskabet. § 7 pkt. 3 finder tilsvarende anvendelse.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
  Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen deltager. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen skal respektere vedtagne forslag i repræsentantskabet. Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Størrelse og vilkår for eventuelt honorar besluttes af repræsentantskabet.
 7. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af max. 5 personer – valgt blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesformanden er født medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget mødes så ofte det er nødvendigt – bestyrelsen tildeler forretningsudvalget bemyndigelse. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden der dog skal godkendes af bestyrelsen.
 8. Bestyrelsen kan herudover endvidere – efter behov – nedsætte følgende udvalg, som refererer til bestyrelsen:
  · Teknikudvalg – til drøftelse og indstilling omkring teknik.
  · Økonomiudvalg – til drøftelse og indstilling omkring økonomi.
  · Forhandlingsudvalg – til drøftelse, gennemførelse af forhandlinger med kanaludbydere og indstilling herom.
  · Radio-TV-udvalg – til drøftelse og indstilling omkring programpolitik, herunder pakkestruktur og indhold.
  · Øvrige relevante udvalg – til at varetage særlige opgaver.
 9. Hvis et medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen udtræder af bestyrelsen hos en medlemsforening, eller ikke længere er udpeget af medlemsforeningen, udtræder vedkommende samtidig af ASOM-Nets repræsentantskab og bestyrelse. Vedkommende kan dog, med den pågældende medlemsforenings accept, fortsat være medlem af ASOM-Nets evt. øvrige nedsatte udvalg.
 10. I tilfælde af udtræden af ASOM-Net’s repræsentantskab påhviler det den pågældende medlemsforening at udpege en afløser for den udtrådte person. I tilfælde af udtræden af bestyrelsen indtræder bestyrelsessuppleant
 11. Til støtte for bestyrelsens arbejde afholdes der minimum 2 årlige dialogmøder, hvor bestyrelsen, i direkte dialog med alle medlemsforeninger kan drøfte fremtidige udfordringer.

§ 8 Repræsentantskabsmøde

 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med et varsel på mindst 21 dage. Indkaldelse sker via E-mail.
 2. Indkomne forslag der ønskes behandlet, skal tilstilles bestyrelsen senest den 1. marts. Forslaget skal begrundes og være skriftligt.
 3. Repræsentantskabet kan indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde såfremt 20 % af repræsentantskabets medlemmer – opgjort efter § 7 pkt. 3 – ønsker det. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt det skønnes nødvendigt. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal herefter indkaldes med minimum 14 dages frist til afholdelse senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen fra bestyrelsen eller fra det krævede antal medlemmer i repræsentantskabet.
 4. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
  5. Orientering om budget.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Eventuelt.
 5. Alle beslutninger og valg på repræsentantskabsmøder træffes med almindeligt stemmeflertal. Stemmer er tildelt iflg. § 7 pkt. 3. Beslutninger vedrørende § 14 og 15 er undtaget. Der føres protokol over repræsentantskabsmøder.

§ 9 Regnskab og revision

 1. Der føres løbende drifts- og anlægsregnskab for ASOM-Nets virksomhed. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 2. Revisionen skal foretages af en registreret/statsautoriseret revisor. Det overlades til bestyrelsen at vælge revisor. Revisor og bestyrelse kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 3. Den daglige bogføring tilrettelægges således, at regnskabet udviser driftsresultat og balanceposter, der kan henføres til henholdsvis Radio/TV -og Internetydelser.

§ 10 Tegning og hæftelse

 1. ASOM-Net forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg, leasing og pantsætning med underskrift af kassereren og enten bestyrelsens formand eller næstformand. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
 2. ASOM-Net hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de tilsluttede medlemsforeningers bestyrelser eller ASOM-Nets bestyrelse nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod ASOM-Net fra tilsluttede medlemsforeninger kan ikke rejses, uanset om kravet hidrører fra skade på de tilsluttede antenneanlægs aktiver eller fra den virksomhed, der distribueres eller formidles via ASOM-Nets anlæg.
 3. Hvis en medlemsforening efter påkrav ikke indbetaler en påhvilende forpligtelse, kan der pålægges restancegebyr og bestyrelsen kan overgive sagen til inkasso, ligesom bestemmelsen i § 17 om eksklusion kan bringes i anvendelse.

§ 11 Vedligeholdelse, tilsyn og forholdet til myndigheder

 1. Bestyrelsen sørger for, at ASOM-Net’s hovedstation (er) og Internetplatform holdes ved lige, herunder fører tilsyn med de tekniske installationer.
 2. Bestyrelsen forestår den nødvendige servicering af ASOM-Net’s hovedstation (er) og Internetplatform samt andet teknisk udstyr, og kan indgå servicekontrakt med servicefirma.
 3. Bestyrelsen sørger for, at de ASOM-Net tilhørende tekniske installationer er fornødent dokumenteret og registreret. Bestyrelsen sørger for at kabelnettet er registreret og anmeldt.
 4. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson, hvis der tegnes kontrakt med et servicefirma.
 5. Der udarbejdes procedure for reklamationer og fejlmeldinger, herunder kommunikationen til de tilsluttede medlemsforeninger.
 6. Bestyrelsen sørger for, at der til enhver tid er tegnet behørig og dækkende ansvars- og tings-forsikringer.
 7. Bestyrelsen sørger for, at alle nødvendige tilladelser foreligger og påser, at krav m.v. fra offentlige myndigheder til enhver tid efterleves.

§ 12 Teknisk afgrænsning i forhold til antenneanlæggene

 1. Medlemsforeningerne stiller den fornødne plads til rådighed for udstyr og installationer, der måtte være nødvendige for modtagelse af de af ASOM-Net leverede Radio-TV-signaler og/eller Internetydelser. ASOM-Nets tilsynsførende og servicefirmaets medarbejdere/reparatører har til enhver tid adgang til installationerne mod forevisning af legitimation.
 2. Grænsefladen mellem ASOM-Nets fordelingsnet og de enkelte medlemsforeningers antenneanlæg aftales skriftligt med hver enkelt medlemsforening, så der er fuldstændig klarhed over grænsefladerne.

§ 13 Tilbud til antenneanlæggene

 1. Bestyrelsen fastlægger den samlede produktportefølje, som tilbydes medlemsforeningerne.
 2. Bestyrelsen kan, til hjælp for beslutning om pakkestruktur og sammen-sætningen af de enkelte pakker, udarbejde materiale og foretage vejledende brugerafstemninger blandt udvalgte/alle medlemsforeningernes slutbrugere efter de enkelte medlemsforeningers ønske.
 3. Bestyrelsen indgår aftaler med kanal- og tjenesteudbydere, herunder Internetudbydere på de tilsluttede medlemsforeningers vegne, og medlemsforeningerne aftager kanaler og tjenester på de med udbyderne aftalte vilkår.
 4. Hvert år, inden udgangen af oktober måned, skal hver medlemsforening, der modtager Radio-TV-kanaler via ASOM-Net oplyse deres pakkestruktur og kanalsammensætning, samt antal slutbrugere der forventes at abonnere på de enkelte pakker det kommende år. Denne opgørelse danner baggrund for forhandlingerne med kanaludbyderne.
 5. For at sikre sammenholdet, og for at sikre, at den pris ASOM-Net forhandler sig frem til tilbydes alle tilsluttede medlemsforeninger, må de enkelte medlemsforeninger ikke indgå egne kontrakter, uden forudgående aftale med ASOM-Net.
 6. En medlemsforening kan, efter forudgående aftale med bestyrelsen, indgå aftale med en udbyder om radio- eller TV-kanaler, som ASOM-Net ikke udbyder, mod selv at betale udgiften.
 7. Bestyrelsen udarbejder regler/retningslinjer for levering af Radio-TV-kanaler, internetydelser og øvrige produkter til de enkelte medlemsforeninger. Der udarbejdes en kontrakt, der omhandler de aftalte leverancer til hver enkel medlemsforening.
 8. Den enkelte medlemsforening bestemmer selv, hvilke produkter man ønsker at anvende, ud fra den samlede produktportefølje, ASOM-Net stiller til rådighed.
 9. Indgåede aftaler hos de enkelte medlemsforeninger skal respekteres, indtil aftalen kan opsiges.
 10. Den enkelte medlemsforening kan, ved levering af produkter fra ASOM-Net, vælge at opretholde en nød- hovedstation, med de danske must carry kanaler og eventuel infokanal, til brug ved signalsvigt fra ASOM-Net.

§ 14 Vedtægter

 1. Tvivlspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af Repræsentantskabet.
 2. Forslag til vedtægtsændring udsendes med indkaldelse til ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde og vedtagelse kræver, at 2/3 af samtlige mulige stemmer – stemmer for. Stemmer er tildelt iflg. § 7 pkt. 3.

§ 15 Ophør af ASOM-Net

 1. Forslag om ASOM-Net ophør kræver, at mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer – stemmer for forslaget. Stemmer er tildelt iflg. § 7 pkt. 3. Repræsentantskabet træffer bestemmelse om ASOM-Nets formue ved ophør.

§ 16 Udmeldelse af ASOM-Net

 1. Udmeldelse af ASOM-Net kan tidligst ske 2 år efter indtræden med et varsel på minimum 12 måneder. Ved et medlems udmeldelse kan der ikke gøres krav på økonomisk kompensation af nogen art.
 2. Bestyrelsesmedlemmer eller udpegede personer med sæde i repræsentantskabet fra medlemsforeninger, der melder sig ud af ASOM-Net, udtræder på samme tid af ASOM-Net repræsentantskab og bestyrelse, samt øvrige udvalg.

§ 17 Eksklusion af ASOM-Net

 1. Hvis en medlemsforening ikke kan/vil overholde de forpligtelser, der er pålagt den pågældende medlemsforening eller man ikke ved mindelig overenskomst kan opnå nogen aftale om skyldige beløb, kan bestyrelsen indstille til repræsentantskabet, at medlemsforeningen ekskluderes. Beslutning om eksklusion træffes af repræsentantskabet med almindeligt stemmeflertal.

Foreningen er stiftet den 17. oktober 2007

De 7 stiftende foreninger er:
Antenneforeningen Vejen
Brørup Medienet
Gram Bynet
Jels Antenneforening
Rødding Antenneforening
Skodborg Antennealaug
Toftlund Bynet

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. april 2015.
Dirigent: Magne Lund