Valgregulativ ASOM-Net

ASOM-Net – Valgregulativ

Valgregulativet indeholder følgende afsnit:

1. Valgbarhed
2. Opstilling af kandidater
3. Valghandlingen
4. Teknisk Valgledelse

 

  1. Valgbarhed

For at være valgbar til bestyrelsen i ASOM-Net, forudsætter det jf. § 5 stk. 3, at man:

A. er udpeget som repræsentantskabsmedlem af en medlemsforening – og

B. at medlemsforeningen man repræsenterer aftager TV- eller Bredbåndsydelser via ASOM-Net- og

C. rettidigt har indsendt ønske om at opstille som kandidat til bestyrelsen – og

D. har erklæret sig villig til at modtage valg

For at være valgbar som suppleant til bestyrelsen i ASOM-Net, forudsættes det jf. § 5 stk. 3, at man:

A. er udpeget som repræsentantskabsmedlem af en medlemsforening

B. at medlemsforeningen man repræsenterer aftager TV- eller Bredbåndsydelser via ASOM-Net – og

C. er villig til at modtage valg

Ansatte i ASOM-Net kan ikke vælges.

2. Opstilling af kandidater

Uddrag fra vedtægternes § 5 stk. 3 – stk. 6

Stk. 4.    Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på repræsentantskabsmødet af medlemsforeningerne. Der vælges 2 suppleanter                      for bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.    Valgbarhed til bestyrelsen og til bestyrelsessuppleant er medlemmer udpeget af medlemsforeningerne.

Stk. 3.   Såfremt en medlemsforening hverken aftager Tv-kanaler eller bredbånd via ASOM-Net tildeles der ikke medlemsforeningen stemmeret, og                       dennes repræsentant(er) kan ikke vælges til bestyrelsen, men har taleret på repræsentantskabsmøderne.

Stk.6.    Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet der i lige år afgår 3 personer og i ulige år 4. .

Udsendelse af invitation til ordinært repræsentantskabsmøde

Medio februar fremsendes invitation til ordinært repræsentantskabsmøde med angivelse af tidspunkt og sted.

Samtidig medsendes en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt en opfordring til at opstille kandidater til de ledige poster.

 

Det til enhver tid gældende valgregulativ vedhæftes.

Kandidatforslag med en kort præsentation af kandidaten fremsendes via e-mail til: bestyrelseskandidat@ASOM-net.dk.
Siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, som fortsat ønsker at være kandidat, skal på samme måde fremsende en kort præsentation jf. ovenfor.

 

Kandidatforslag skal være ASOM-Net i hænde senest den 15. marts, forud for det ordinære repræsentantskabsmøde.

Alle kandidater skal være spurgt på forhånd og have erklæret sig villig til at modtage valg.

Indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde  

Senest 3 uger før ordinært repræsentantskabsmøde fremsendes en samlet oversigt over valgbare kandidater, der er opstillet til bestyrelsen i ASOM-Net, med en kort præsentation af hver enkelt kandidat.

Kandidaterne præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering af kandidaterne.

Er der ikke ved opstillingsfristens udløb opstillet et tilstrækkeligt antal kvalificerede kandidater i forhold til de ledige poster i Bestyrelsen, kan der opstilles kandidater direkte på repræsentantskabsmødet.

  1. Valghandlingen

Uddrag fra vedtægternes § 5. pkt. 3

Hver medlemsforening tildeles et forholdsmæssigt antal stemmer i repræsentantskabet, ud fra medlemsforeningens samlede medlemstal (slutbrugere) pr. den seneste 1. januar. Der tildeles hver medlemsforening én stemme for hver påbegyndt 1.000 slutbrugere. En medlemsforening kan højst tildeles 4 stemmer. Medlemsforeningernes deltagere på repræsentantskabsmødet kan alene afgive stemme på vegne af egen medlemsforening. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

 

Såfremt en medlemsforening hverken aftager Tv-kanaler eller bredbånd via ASOM-Net tildeles der ikke medlemsforeningen stemmeret, og denne repræsentant(er) kan ikke vælges til bestyrelsen, men har taleret på repræsentantskabsmøderne.

Stemmesedler

Der udleveres et forholdsmæssigt antal stemmesedler til hver medlemsforening, hvoraf det fremgår hvilke kandidater der kan stemmes på. Navnene er påført alfabetisk efter fornavnet på kandidaten, og er ikke et udtryk for nogen form for prioritering.

Hver medlemsforening beslutter selv hvordan den fordeler de udleverede stemmesedler iblandt de udpegede repræsentanter.

Afstemningen er skriftlig.

De kandidater der ved valget opnår flest stemmer er valgt.

Ved stemmelighed

Ved stemmelighed er der omvalg, blandt de kandidater der har opnået samme antal stemmer, og som ville kunne komme i betragtning til en bestyrelsespost, såfremt der ikke er plads i bestyrelsen til begge/alle kandidater med samme stemmetal.
Eksempel 1.

Der skal vælges 4 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 7 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.

25, 25, 24, 23, 22, 20, 18 – i dette tilfælde er der ikke omvalg til bestyrelsen, og de fire med flest antal stemmer er valgt.

Eksempel 2.

Der skal vælges 4 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 7 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.

25, 24, 23, 21, 21, 18, 17 – i dette tilfælde er der omvalg til bestyrelsen, blandt de to kandidater med 21 stemmer hver.

Ved omvalg udleveres der nye blanke stemmesedler, såfremt disse ikke allerede er udleveret fra start.
De kandidater der er på omvalg, bliver oplistet, så det er synligt for alle, hvem der kan stemmes på.

Eksempel 3.

Der skal vælges 4 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 7 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.

25, 24, 23, 22, 20, 20, 17 – i dette tilfælde er der ikke omvalg til bestyrelsen, idet de to kandidater med hver 20 stemmer ikke kan komme i betragtning til de 4 bestyrelsesposter.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen foretages på repræsentantskabsmødet under dagsordens pkt. 7, hvor dirigenten beder om kandidatforslag til suppleantposterne.

De foreslåede og valgbare kandidater, bliver oplistet, så det er synligt for alle, hvem der kan stemmes på.

Der udleveres et forholdsmæssigt antal stemmesedler til hver medlemsforening, hvoraf det fremgår hvilke kandidater der kan stemmes på. Navnene er påført alfabetisk efter fornavnet på kandidaten, og er ikke et udtryk for nogen form for prioritering.

Offentliggørelse af valget til hhv. bestyrelsen og som suppleant

Antallet af afgivne stemmer på hver enkelt kandidat, i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, offentliggøres synligt for repræsentantskabet på selve repræsentantskabsmødet.

4. Teknisk valgledelse

Bestyrelsen i ASOM-net udpeger, på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsvalget, en teknisk valgledelse der har ansvaret for at valgregulativet efterleves.

Den tekniske valgledelse består af:
Direktøren for ASOM-Net samt minimum yderligere et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen i ASOM-net.

 

Således vedtaget af Bestyrelsen i ASOM-Net den 18. marts 2019

 

Steen Mortensen                                                                                                             Gunnar Jessen

 

Kurt Larsen                                                                                                                        Jens Christian Lybecker

 

Mogens Andersen                                                                                                            Mads Skudbøl Nielsen

 

Bill Hussmann                                                                                                                   Carsten M. Karlsen

 

Tage Majgaard                                                                                                                   Laurids Borch Nielsen