Valgregulativ

Valgregulativet indeholder følgende afsnit:

1. Valgbarhed
2. Opstilling af kandidater
3. Valghandlingen
4. Teknisk Valgledelse

 

1. Valgbarhed

For at være valgbar til bestyrelsen i ASOM-net, forudsætter det at man:

A. er repræsentantskabsmedlem og registreret hos ASOM-net og

B. rettidigt være foreslået skriftligt som kandidat og

C. have erklæret sig villig til at modtage valg

Tilsvarende gælder for valgbarhed som suppleant.

Er der ikke ved opstillingsfristens udløb opstillet et tilstrækkeligt antal kvalificerede kandidater i forhold til de ledige poster i Bestyrelsen, kan der opstilles kandidater direkte på repræsentantskabsmødet, uagtet punkt B.

Ansatte i ASOM-net kan ikke vælges.

 

2. Opstilling af kandidater

Uddrag fra vedtægternes § 7. pkt. 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 personer, der vælges af repræsentantskabet jf. § 8 stk. 5. Der vælges dertil 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgbarhed til bestyrelsen og til bestyrelsessuppleant forudsætter medlemskab af repræsentantskabet. § 7 pkt. 3 finder tilsvarende anvendelse.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

 

Repræsentantskabets medlemmer og medlemsforeninger kan opstille kandidater.

Forslag til kandidat fremsendes ved at benytte følgende link: Opstillingsformular.

I tilfælde af at ovenstående formularlink skulle være ude af drift, kan der fremsendes forslag pr. e-mail til: bestyrelseskandidat@ASOM-net.dk.

Der udsendes medio februar til samtlige repræsentantskabsmedlemmer, en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt en opfordring til at opstille kandidater til de ledige poster.

Det til enhver tid gældende valgregulativ vedhæftes.

Forslag til kandidater skal være ASOM-Net i hænde senest den 15. marts, forud for det ordinær repræsentantskabsmøde.

Alle kandidater skal være spurgt på forhånd og have erklæret sig villig til at modtage valg.

Sammen med indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde fremsendes en samlet oversigt over valgbare kandidater, der er opstillet til bestyrelsen i ASOM-Net, med en kort præsentation.

Alle kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering af kandidaterne.

 

3. Valghandlingen

Uddrag fra vedtægternes § 7. pkt. 3

Hver medlemsforening tildeles et forholdsmæssigt antal stemmer i repræsentantskabet, ud fra medlemsforeningens
samlede medlemstal pr. den seneste 1. januar. Der tildeles hver medlems-forening
én stemme for hver påbegyndt 1.000 slutbrugere. En enkelt medlemsforening kan højst tildeles 4
stemmer.

Der udleveres et forholdsmæssigt antal stemmesedler til hver medlemsforening, hvoraf det fremgår hvilke kandidater der kan stemmes på. Navnene er påført alfabetisk efter fornavnet på kandidaten, og er ikke et udtryk for nogen form for prioritering.

Hver medlemsforening beslutter selv hvordan den fordeler de udleverede stemmesedler iblandt egne repræsentantskabsmedlemmer.

Afstemningen er skriftlig.

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan afgive stemme.

De kandidater der ved valget opnår flest stemmer er valgt.

Ved stemmelighed er der omvalg, blandt de kandidater der har opnået samme antal stemmer, og som ville kunne komme i betragtning til en bestyrelsespost, såfremt der ikke er plads i bestyrelsen til begge/alle kandidater med samme stemmetal.

 

Eksempel 1.

Der skal vælges 5 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 8 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.
25, 25, 24, 23, 22, 20, 18, 17 – i dette tilfælde er der ikke omvalg til bestyrelsen, og de fem med flest antal stemmer er valgt.

 

Eksempel 2.

Der skal vælges 5 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 8 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.
25, 24, 23, 22, 21, 21, 18, 17 – i dette tilfælde er der omvalg til bestyrelsen, blandt de to kandidater med 21 stemmer hver.

 

Eksempel 3.

Der skal vælges 5 kandidater til bestyrelsen, og blandt de 8 opstillede kandidater, fordeler stemmerne sig således.
25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 17 – i dette tilfælde er der ikke omvalg til bestyrelsen, idet de to kandidater med hver 20 stemmer ikke kan komme i betragtning til de 5 bestyrelsesposter.
Ved omvalg udleveres der nye blanke stemmesedler, såfremt disse ikke allerede er udleveret fra start.
De kandidater der er på omvalg, bliver oplistet, så det er synligt for alle, hvem der kan stemmes på.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

De kandidater der er valgbare som suppleanter, bliver oplistet, så det er synligt for alle, hvem der kan stemmes på.

(bruttolisten af de udsendte kandidater, undtaget de der nu er valgt til bestyrelsen)
Antallet af afgivne stemmer på hver enkelt kandidat, i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
offentliggøres synligt for repræsentantskabet på selve repræsentantskabsmødet.

 

4. Teknisk valgledelse

Bestyrelsen i ASOM-net udpeger, på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsvalget, en teknisk valgledelse
der har ansvaret for at valgregulativet efterleves.

Den tekniske valgledelse består af:
Forretningsføreren for ASOM-Net samt minimum yderligere et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen i ASOM-net.

Således vedtaget af Bestyrelsen i ASOM-Net den 13. april 2015

 

Gunnar Jessen

Tage Majgaard

Steen R. Mortensen

Mads Skudsbøl

Jørn Mårtensson

Carsten Karlsen

Peter Lund Jensen

Lone Adamsen

Bill Husmann

Evald Gregersen